Onze School

Missie en Visie

ISNO Yunus Emre biedt basisonderwijs op Islamitische grondslag.

Wij gaan daarbij uit van een Islam die wordt gevoed vanuit de ratio.

De Koran en de Soennah vormen de basis van onze identiteit en ons onderwijs. Met ons onderwijs streven we een vergroting na van de emancipatie van de moslimburger in de Nederlandse samenleving en van het moslim zelfbewustzijn.

De Islamitische, levensbeschouwelijke grondslag onderscheidt ons van anderen en vormt de identiteit van de school. Een belangrijk uitgangspunt daarvan is het ontwikkelen van een Islamitisch zelfbesef bij kinderen in relatie tot het curriculum van de school. Hierbij willen wij een aantal belangrijke waarden en normen aan onze leerlingen meegeven om later hun eigen keuzes te kunnen maken: eerlijkheid en oprechtheid, verdraagzaamheid, onzelfzuchtigheid, geduld en doorzettingsvermogen, goedgeefsheid, respect, ijver, rechtvaardigheid, soberheid, bescheidenheid en integriteit.

Omdat de identiteitsontwikkeling van Islamitische kinderen in Nederland vanuit zo’n breed kader plaatsvindt, willen wij de kinderen een brede oriëntatie op de wereld en een sterke begeleiding bij de eigen identiteitsontwikkeling meegeven met respect voor en acceptatie van anderen. Met andere woorden, wij willen de kinderen begeleiden in hun ontwikkeling tot wereldburger.

Dit willen wij bereiken door:

De missie van ISNO Yunus Emre zal ook de komende jaren zijn: we leggen de basis voor volwaardige wereldburgers, met een verantwoorde identiteit, met onderwijs van hoog niveau, met goed gekwalificeerde leraren en stafleden, in verscheidenheid van culturen en binnen een moderne open organisatie.
 
Wij houden onze missie levend door de kwaliteit van ons doen en laten kritisch te bewaken, het goede voorbeeld te geven aan elkaar en aan de leerlingen, samen te werken met onze buren in de wijk en door regelmatig stil te staan bij onze idealen. Verder bereiden wij onze leerlingen zo goed mogelijk voor op het vervolgonderwijs. De culturele uitgangspositie van de meeste kinderen is voor de school een uitdaging om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de Nederlandse samenleving.  

De kinderen groeien op in een multireligieuze, multiculturele en multi-etnische omgeving. Vanuit het besef van de eigenwaarde en identiteit, zal kennis en waardering voor mensen met een ander geloof worden gestimuleerd. Zo worden de leerlingen waardevolle partners in onze Nederlandse samenleving. De school sluit zich niet op in het eigen isolement, maar opent nadrukkelijk de deuren naar de samenleving. Wij vormen samen met onze omgeving de basis voor het wereldburgerschap. 

ISNO Yunus Emre biedt basisonderwijs op Islamitische grondslag. Wij gaan daarbij uit van een tolerante Islam, die wordt gevoed vanuit de ratio. De koran en de Soennah vormen de basis van onze identiteit en ons onderwijs. Met ons onderwijs streven we een vergroting na van de emancipatie van de moslimburger in de Nederlandse samenleving en van het moslim zelfbewustzijn. 

Identiteit

Het leren is één van de manieren om Allah (s.w.t.) te aanbidden. Sterker nog, het leren is de eerste vorm van aanbidding dat de eerste mens (Adam, a.s.) beoefend heeft. De ISNO Yunus Emre is een school voor primair onderwijs, gebaseerd op een Islamitische grondslag. Dit basisonderwijs moet de kinderen voorbereiden op het participeren in een Nederlandse samenleving, waarin de rijkdom van het Islamitisch gedachtegoed meegenomen wordt.

Dit Islamitisch gedachtegoed zien we als een middel om onze kwaliteiten optimaal te gebruiken binnen de maatschappij. Om dit te bereiken biedt ISNO Yunus Emre haar leerlingen een gunstige leeromgeving voor het ontwikkelen van een gezonde relatie met zichzelf, met hun omgeving en met hun Schepper.

Vanuit haar Islamitische identiteit, die nauw verbonden is met het optimaliseren van leerresultaten op het gebied van alle talenten van de leerlingen, probeert ISNO Yunus Emre een rol te spelen in de emancipatie van de moslimburger in Nederland en Europa. Dit opdat moslims nog meer positieve bijdragen kunnen leveren aan het welzijn van eenieder in dit land.

Gedurende hun basisonderwijs leggen onze leerlingen het fundament voor hun verdere schoolcarrière. Van de leerlingen wordt verwacht daarna verder te gaan met het leren en kennis vergaren. Daarbij kun je jezelf afvragen: tot hoe ver? Het antwoord aan hen luidt: jullie hele leven lang! Beredeneerd vanuit onze Islamitische identiteit gaat het leren van de wieg tot het graf.

Beleid & Protocollen

Gezonde Schoolbeleid

Wat is een Gezonde School?

Sinds schooljaar 2018-2019 werken wij met de Gezonde School-aanpak. Een Gezonde School stimuleert planmatig en structureel de gezondheid en veiligheid van onze leerlingen op school en besteedt aandacht aan de vier pijlers van Gezonde School. Dit betekent: lesaanbod verzorgen, aanpassingen in de omgeving doorvoeren, gezondheidsproblemen signaleren en afspraken over gezondheid vastleggen in beleid.

Enkele voordelen van een Gezonde School

 • Gezonde leerlingen en leraren
 • Meer inzicht in gezondheidsproblemen bij leerlingen
 • Meer betrokkenheid van ouders bij onze school
 • Effectief tijd inzetten van tijd en middelen voor gezondheid
 • Gezondheidsbeleid

 

Themacertificaat voeding

Als wij willen dat leerlingen gezonder leven, dan is het belangrijk dat ze ook op school – waar ze een groot deel van hun tijd spenderen – gezond kunnen eten en drinken. Ervaren dat gezond eten lekker en heel gewoon is, helpt om een gezond eetpatroon te ontwikkelen.

Wij zijn ons aan het inzetten om het themacertificaat voeding te behalen. Dit doen we door middel van educatie over voeding. Hierbij maken wij gebruik van ‘Smaaklessen’. Dit is een effectief lesprogramma over eten en smaak voor leerlingen op de basisschool. Door Smaaklessen krijgen leerlingen flink wat kennis over eten en ervaring met gezond en duurzaam kiezen. Verder nemen wij ieder jaar deel aan het Nationaal Schoolontbijt. Ook streven wij om elk jaar deel te nemen aan het programma ‘EU-schoolfruit’.

Signaleren gebeurt middels een gezondheidsonderzoek rond de leeftijd van 5 en 10 jaar bij de schoolarts of schoolverpleegkundige van het CJG. Dan wordt er gekeken naar lengte, gewicht, gehoor, ogen, motoriek, eet- en beweeggedrag. Ouders/verzorgers krijgen de gelegenheid om vragen te stellen over de gezondheid van hun kind en als het nodig is wordt er samen naar een oplossing of extra ondersteuning gezorgd.

Daarnaast als ouders dit wensen controleert en behandelt een schooltandarts tweemaal per jaar de leerlingen. Dit vindt plaats op school.

Op onze school:

 • Beschikken we over hygiënische watervoorzieningen waar leerlingen en personeel water kunnen tappen.
 • Betrekken wij leerlingen, ouders en medewerkers bij de organisatie van activiteiten rond voeding.
 • Geven wij het goede voorbeeld rond voeding.
 • Maken wij gebruik van hulp, ondersteuning en/of expertise van andere organisaties rond voeding en gebit. Denk aan KinderResto en ‘Hou je mond gezond’.

Graag verwijzen wij u naar ons voedingsbeleid (link). Tevens vindt u in de schoolgids meer informatie hierover en suggesties voor gezonde 10-uurtjes, lunch etc. Daarnaast kunt u voor tips over pauzehappen, lunchtrommels en drinken kijken op https://www.voedingscentrum.nl/etenopschool

Voor vrolijke traktaties: http://www.gezondtrakteren.nl

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op  www.gezondeschool.nl

SPOW

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van start gegaan. In het Westland wordt deze taak uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland. Het SPOW bestaat uit 10 schoolbesturen voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs met 46 scholen die samen Passend Onderwijs verzorgen aan ruim 11.000 leerlingen. SPOW houdt zich in het bijzonder bezig met de ondersteuning van leerlingen, met hulp bij het leren. Zo veel mogelijk wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de kinderen. Wat spreekt dit kind aan, welke (kleine) succesjes kunnen geboekt worden en hoe kan daar vandaag zo goed mogelijk worden ingespeeld? Passend onderwijs kijkt niet alleen naar de leerling. De mogelijkheden van de groep, de leraar, de school en de ouders zijn zo goed bepalend voor plezier en succes. Passend onderwijs is dan ook meer dan het regelen van extra ondersteuning in de vorm van arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen. Een goede samenwerking van de schoolbesturen, scholen, professionals, ouders en externe partijen moet voor ieder soort leiden tot de beste passende combinatie van onderwijs, ondersteuning, vorming en waar nodig zorg, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis. De scholen die bij SPOW zijn aangesloten, zoals de ISNO Yunus Emre, bieden een vast en stevig pakket van basisondersteuning. Bij de uitvoering uitvoering elke school een zgn. schoolondersteuningsprofiel. In dit profiel omvatten de school welke de school kan bieden en waar de grenzen van haar aanbod liggen. U kunt het profiel van de ISNO Yunus Emre op de school bekijken door een afspraak te maken met één van onze IB’ers.

Ten aanzien van het aanbod van samenwerkingsverband SPOW, vormen de volgende visieuitspraken het uitgangspunt:

 1. Wij gaan uit van inclusief-tenzij…. denken. Deze houding wordt als leidend beschouwd. De samenwerkende schoolbesturen voeren een actief beleid om het niveau van de kwaliteit van ondersteuning in de basisscholen te verbeteren. Dit doen we door maximaal in te zetten op de professionalisering van de schoolteams.
 2. Binnen het samenwerkingsverband worden speciaal gevormd in samenhang met de scholen scholen zodat in het Westland, zo dicht mogelijk bij huis, naar school. Daarbij worden de krachten en de expertise van verschillende ondersteuningsvormen zoals SBO en SO gebundeld.
 3. Een plaatsing in het S(B)O is tijdelijk tenzij de noodzakelijke vervangingsbehoeften heeft, dat een toestemmingsverklaring voor onbepaalde tijd noodzakelijk is.
 4. Wij dragen zorg voor korte en heldere procedures met extra ondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben.
 5. De regie en de verantwoordelijkheid voor de extra ondersteuning van de leerling ligt bij de scholen. Het Samenwerkingsverband vervult een rol.
 6. Vanuit een integrale benadering wordt bekeken naar de ondersteuning die leerlingen nodig hebben in de thuissituatie. De gemeenten organiseren deze ondersteuning in afstemming met school en gezin.
 7. De financiële inrichting van het samenwerkingsverband tussen de financiering van de basisondersteuning, de extra ondersteuning en de zware ondersteuning. Door de verhoging van de basisondersteuning zal minder extra en zware ondersteuning noodzakelijk zijn.

  Klik hier voor SOP Yunus Emre Westland
 

Tot slot, voor meer en uitgebreide informatie over Passend Onderwijs wij u naar de website van www.spow.nl

Contactgegevens

SPOW Zwartendijk 52
2671 LL Naaldwijk
T (0174) 642090
secretariaat@spow.nl 

MR

Wat is een MR?

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden van personeelsleden. De MR is daarmee dus iets anders dan de ouderraad, die het team ondersteuning biedt bij het organiseren van allerhande activiteiten op de school. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen.

 

Welke bevoegdheden heeft een MR?

De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen, die het bestuur of de directie nemen, zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat gebeurt via de MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Er zijn verschillende soorten beslissingen:

 • die waarover de MR eerst advies moet geven; adviesrecht
 • die waarvoor instemming van de MR vereist is; instemmingsrecht
 • die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.

 

Voorbeelden van onderwerpen die in de MR besproken kunnen worden zijn:

 • de verkeersveiligheid rond de school;
 • de naschoolse activiteiten;
 • de tussenschoolse opvang;
 • omgaan met pestgedrag (het pestprotocol);
 • de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage;
 • vaststelling van de onderwijstijd:
 • vaststelling van de schoolgids;
 • vaststellen van het schoolplan.

 

Wat kan de MR nog meer voor ouders betekenen?

Over algemene zaken binnen de school die ouders en personeelsleden treffen is het altijd mogelijk contact op te nemen met een lid van de MR. De MR heeft vervolgens de taak om zorg te dragen voor een goede terugkoppeling. U kunt de MR niet benaderen voor individuele kwesties. Uiteraard blijven de MR leden wel graag op de hoogte van hetgeen er onder de ouders en personeelsleden leeft.

 

Vergaderingen

De MR vergadert 6x per jaar. De data van de vergaderingen zullen te zijner tijd op de site te vinden zijn. Het is mogelijk voor ouders en personeelsleden om aanwezig te zijn bij de vergaderingen, mits er geen privacy gevoelige informatie wordt besproken. Wij vragen u hierom het vooraf aan te geven als u aanwezig wilt zijn bij onze vergaderingen. De notulen van de vergaderingen zullen terug te vinden zijn op deze site.

 

GMR

Naast de MR bestaat ook de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR praat met het College van Bestuur (CvB) mee over bovenschoolse zaken. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle locaties. De GMR bestaat uit leden van de verschillende MR’en. De MR leden kiezen de leden die in de GMR zitting nemen.

Klachtenprocedure

ISNO Yunus Emre zal zich te allen tijde inzetten voor goed kwalitatief onderwijs in een veilige leeromgeving. Indien er ondanks dit toch problemen ontstaan, verwijzen wij in eerste instantie naar de betreffende school. Elke klacht wordt serieus genomen. Het oplossen van een klacht en het treffen van maatregelen moeten tot een gewenst resultaat leiden, waardoor herhaling van de klacht wordt voorkomen en de kwaliteit van de school wordt verbeterd.

Procedure

Hieronder staat het stappenplan van de te volgen procedure kort uitgelegd:

 1. U treedt in overleg met het betreffende personeelslid en probeert te komen tot een oplossing van het probleem. Indien de aard van het probleem zich daartegen verzet, kunt u contact opnemen met de contactpersoon of de externe vertrouwenspersoon;
 2. Bij onvoldoende resultaat met het betreffende personeelslid volgt overleg met de directeur van de school. De klacht wordt schriftelijk vastgelegd in een daarvoor bestemd klachtenformulier. Een kopie van dat formulier wordt aangeboden aan de indiener, de aangeklaagde en aan de directie van de school;
 3. Komt u samen met de directeur niet tot een oplossing, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon op de betreffende locatie. Deze kan u eventueel doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.
 4. Indien u hierna besluit het proces voort te zetten, dan kunt u zich wenden tot het College van Bestuur van ISNO Yunus Emre. College van Bestuur, Mandelaplein 2, 2572 HT Den Haag, cvb@bsyunusemre.nl
 5. Leidt ook dit overleg niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u een formele klacht indienen bij de externe klachtencommissie. ISNO Yunus Emre is aangesloten bij de klachtencommissie vallend onder de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) (onderwijsgeschillen.nl) in Utrecht. In de brochure hieronder wordt uitgelegd hoe u de klacht kunt indienen.

 

Link: Klachtenreglement ISNO Yunus Emre
Link: Brochure LKC
Link: Klachtenformulier ISNO Yunus Emre

Interne contactpersonen:

Locatie Westland: –

Externe vertrouwenspersoon: Nader te benoemen

Klassenbemensing

groep
ma 
di 
wo 
gedaan 
vr 

Groep 1

Groep   2

Juf Ilhame

Juf Hale

Juf Ilhame

Juf Hale

Juf Ilhame

Juf Hale

Juf Ilhame

Juf Hale

Juf Ilhame

Juf Hale

Groep 3 

Juf Sumeyya 

Juf Sumeyya

Juf Sumeyya  

Juf Sumeyya

Juf Sumeyya

Groep 4

Groep 5/6

Juf Fadoua

Juf Laila 

Inval

Juf Laila

Inval

Juf Rajae

Juf Fadoua

Juf Rajae

Juf Fadoua 

Juf Laila

Vakleerkracht en Ondersteuning

Administratie 

 Juf Samira

Intern begeleider 

Juf Rajae

Godsdienstleerkracht 

Meester Erfan 

Gymleerkracht 

Meester Peter 

Gym 

Juf Jennifer

Engels

Juf Dounia

Directie 

Meester Fouad 

Uw kind aanmelden?

Of wilt u eerst nader kennismaken?

Wat fijn dat u belangstelling heeft voor ISNO Yunus Emre. Het kiezen van een school voor uw kind is belangrijk. U hebt ongetwijfeld vragen. We willen u graag te woord staan en u een rondleiding geven door de school.

Op onze contactpagina kunt u uw vragen vast stellen en uw gegevens invullen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken.